Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Sentence Buiding
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: American / be / more / concern / Chinese / physical / attractiveness / when / choose / wife / husband //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Vietnam / an average growth in GDP / 7.1% per year / 2000 to 2004. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: everyone / pick up / one piece of trash / a day / about 6.6 billion pieces less Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / down/ stairs and/ lucky/ get away/ few bruises. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: When/ boy/ twelve/ father/ die/ dangerous disease. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Because / snowstorm / only / five / student / come / class / teacher / therefore / cancel / class //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The desert today / be characterized / 700 - foot - high dunes / giant sand mountains. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: She/ keep/ me/ wait/ rain/ ten minutes/ last night. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / prefer/ this coat/ coat/ you/ wear/ yesterday. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / one/ old friends/ I / shop/ supermarket / two days ago. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: There/ be/ road/ accidents/ increase/ last/ few/ years. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I couldn't help laughing when he told me that story. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: In general, though / preferable / study / English / speaking country / reasonable level / achieve / one’s own country / if a student / gifted / dedicated. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: If/ we/ don’t / from you/ two days/ order/ will/ cancelled. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: He/ furious/ me/ refusal/ party/ last Sunday. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: My resume / enclose / contact / me / every afternoon / look forward to / be interviewed. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: There/ no substitute/ hard work/ if/ want/ succeed. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: It / get dark/ you/ put / light/ on/ please? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: We / repair / the yard / the gate     Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / explained/ neighbor/ she/ have/ send in/ application.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 234.847
Thành viên mới nhất 825919074285214
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP