Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Sentence Buiding
Level 1 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The Roman alphabet/ take/ thousands of years/ develop. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: our / will / school / if / access / much / Internet / we / to / learn / the / better / has Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given. You / me / Smith / have / not / got / much / future / firm //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: She/ music/ she/ can/ play/ flute/ piano. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Einstein/ not speak/ until/ he/ eight. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Developing countries/ need/ do/ research/ find/ solutions/ agriculture/ problems. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / tell/ her/ meeting/ see/ her/ tomorrow. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: access / also / we / use / Internet / music / other / relaxation / and / to / and / download / movies / works / for / our / enjoyment / can / and / the Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Once again / we / obliged / you / your donation     Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Alice’s acting skills / unspoilt personality / he / by both / and her natural / was impressed /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: What / happen / player / who / commit / five / personal / foul //? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The World Cup 2006/ organize/ Germany. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: We/ look forward/ Rose/ come home. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: study / language / country where / widely spoken / have / advantages. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: In/ daytime/ lighthouses/ usually identify/ structure/ alone. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Each / university / consider / application / before / make / decision / offer / place //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / not/ her temperature yet/ but/ face/ flushed/ seem/ feverish. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: We/ spend/ holiday/ Greece/ last year. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Farmers/ apply fertilizers/ fields/ crops/ planted. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: We/ not survive/ start/ work/ cleaner/ safer/ energy/ sources.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.099
Thành viên mới nhất 581997142173599
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn