Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: He was acquitted __________ the crime. Choose the best answer for the following sentence: Petrol is it ________________ used to. Choose the best answer for the following sentence: ESL students from Asia often have great difficulty __________________ some English sounds.   Choose the best answer for the following sentence: We just rested ___________ a short time.   Choose the best answer for the following sentence: ______________ months have been very trying.   Choose the best answer for the following sentence: I do think that following __________ is a waste of money and time. It changes almost every day.   Choose the best answer for the following sentence: That is _____________ lecture we have ever listened to.   Choose the best answer for the following sentence: “Do you think Mary will take the job you offered her?” ''I don’t know. She seemed ___________ in it, however.''   Choose the best answer for the following sentence: A book may be studied by students as the _____________ of a writing and analysis exercise in the form of a book report. Choose the best answer for the following sentence: My husband has had to work hard these days as he has to prepare to welcome a ______________ of French officials to Vietnam in the France-Vietnam cultural week. Choose the best answer for the following sentence: If he __________ cleverer, he __________ so foolishly yesterday. Choose the best answer for the following sentence: I think one of the worst __________ is having so little time and money to spenc with one’s family.   Choose the best answer for the following sentence: One of the ___________________ from Italy.   Choose the best answer for the following sentence: Many of them, however, said that, as they could remain only for two or three months, they wanted to enter a high class and get a _____________ the first year if possible.   Choose the best answer for the following sentence: The couple invited all their relatives and friends to their ___________ . Choose the best answer for the following sentence: The _____________ users of the Internet in Taiwan are young adults between 16 and 30 years old.   Choose the best answer for the following sentence: In the morning, I _______________ little time, so I  ____________________ a shower in the evening. Choose the best answer for the following sentence: Don’t look so __________. Of course, it was a __________ decision but we had no other choices. Choose the best answer for the following sentence: ''When are you planning to send the memo to the staff?'' ''I ________________ it already.'' Choose the best answer for the following sentence: “Did you walk home by yourself last night?” ''Yes, I did. But I guess I __________.''  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.183
Thành viên mới nhất 701144083610923
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn