Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: My shortsighted uncle _____________ his spectacles. We ________________ for them  everywhere but we can’t find them.   Choose the best answer for the following sentence: I ______________ think that scuba diving is more of danger than adventure. Choose the best answer for the following sentence: _____________ logo of the 22nd SEA Games is the stylization of Lac bird, the ancient bird pictured of the face of Ngoc Lu kettledrum, ______________ most special and typical relic of the ancient Vietnamese culture.   Choose the best answer for the following sentence: Many young men prefer scuba-diving because it is _____________.   Choose the best answer for the following sentence: ''If you are late again, I will sack you,'' the boss ___________ him.   Choose the best answer for the following sentence: Which is ____________, Lake Michigan or Lake Superior? Choose the best answer for the following sentence: He has just left __________ the airport to meet his friend.   Choose the best answer for the following sentence: He asked me ________________.   Choose the best answer for the following sentence: He looked at the man and the woman angrily. He looked at ______________________ angrily.   Choose the best answer for the following sentence: I hope _________ by the end of the day.   Choose the best answer for the following sentence: ''How are you feeling?'' ''I' ve been feeling better since ________________.'' Choose the best answer for the following sentence: Each term is separated by a one-week break __________ half term. Choose the best answer for the following sentence: There is no excuse for your __________. Think twice before you are going to say anything. Choose the best answer for the following sentence: Please _________ your hand if you need assistance. Choose the best answer for the following sentence: There are different types of ____________ in the Simpson Desert. Choose the best answer for the following sentence: The girls shows great interest in photos and pictures, which meant that she is _____________ artistic field.   Choose the best answer for the following sentence: There was no scientific evidence that the catastrophic _______________ in Britain’s song-birds was due to the unwelcome attention of birds of prey.   Choose the best answer for the following sentence: In order to reduce the amount of stress at work or at least to help people _______________ stress, we need first to understand what causes stress. Choose the best answer for the following sentence: There is no doubt that Vietnam ____________ substantial changes since Doi Moi. Choose the best answer for the following sentence: The man got out of the car, ______________ round to the back and opened the boot.  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.661
Thành viên mới nhất 467101643745390
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn