Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: Since new cars ______________ a lot of money and I need to save _______________, I'm going to look for a used car that is in good condition. Choose the best answer for the following sentence: The museum is open to everybody. It _____________ between 9am and 5pm.   Choose the best answer for the following sentence:  A water polo ball is constructed of waterproof material to allow it to float ______________ the water.   Choose the best answer for the following sentence: “This handmade cloth is beautiful.” “To see such quality is ____________.''   Choose the best answer for the following sentence: Alexander Graham Bell ____________ the invention of the telephone.   Choose the best answer for the following sentence: You could bring the Changs a small gift, but you _______________ white flowers because white is the color _____________ for many Asians.   Choose the best answer for the following sentence: Turn off the gas. Don’t you see the kettle __________________ ?   Choose the best answer for the following sentence: When ____________ Rome do as the Romans do.   Choose the best answer for the following sentence: Jenny is taller than Rose means __________.   Choose the best answer for the following sentence: He said that it wasn’t raining that day ______________ . Choose the best answer for the following sentence: The parking lot surrounding the mall, which is especially busy right now, may be full, ______________ I would recommend taking the bus. Choose the best answer for the following sentence: I ___________ him up if he _____________ tomorrow.   Choose the best answer for the following sentence: _____________ is almost magical, and ambition for a better life is now universal.   Choose the best answer for the following sentence: Is _______________________ a post office near here?   Choose the best answer for the following sentence: Tom and Mary _________________ for Vietnam tomorrow. Choose the best answer for the following sentence: Providing that we __________ early, we ____________ the place of destination in time.   Choose the best answer for the following sentence: ''I can’t seem to find my purse.'' ''__________ it at home?''   Choose the best answer for the following sentence: She ___________ her best to save the situation if she _____________ there but she was on business then.   Choose the best answer for the following sentence: ''Which boxes contained clothing?'' ''_________________________. ''   Choose the best answer for the following sentence: The movie is based ________________ the author’s childhood experiences.  

Thành viên đã làm bài (4)
tuan123dau 1870297616619246 phuong-nguyen 750585661808959
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.150
Thành viên mới nhất kiet-tuan-nguyen
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn