Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: “My boss made me work overtime again.” “If I were you, I ___________ my job.”   Choose the best answer for the following sentence: At the end of the lecture, the teacher divided all the students _________________ smal discussion groups.   Choose the best answer for the following sentence: A plan had to be devised to enable him to enter into successful _____________.   Choose the best answer for the following sentence: I’ll come and see you before I _________________ for the States.   Choose the best answer for the following sentence: A _____________ punishment is necessary to prevent poaching and cutting trees illegally.   Choose the best answer for the following sentence: The English ________________________ strong traditions.   Choose the best answer for the following sentence: ____________ I had a lot of problems with studying by myself most of the time at university. Choose the best answer for the following sentence: She _________________ . Is something wrong? Choose the best answer for the following sentence: Suddenly she burst out ________________ with the words, ''I'm sick and tired ____________________ soups and porridges for him. I can't go on ____________________ my best years.''   Choose the best answer for the following sentence:  For the _____________ of how the system works, see the example below.   Choose the best answer for the following sentence: I ____________ part in the last competition if I __________ younger.   Choose the best answer for the following sentence: John had a headache and a pain in his chest;________________ .  Choose the best answer for the following sentence: Get me a glass of lemonade if _________ you to the kitchen.   Choose the best answer for the following sentence: Those students do volunteer work with __________ great pleasure and willingness.   Choose the best answer for the following sentence: “The maintenance people didn’t remove the chairs from the ballroom.” "Don’t worry. They __________ them before the dance begins.” Choose the best answer for the following sentence: When I woke up and looked outside, the landscape had changed. The ground had been lightly ___________ with a dusting of snow during the night.   Choose the best answer for the following sentence: “Whatever happened to that fortune-teller?” “I don't know. She _________ around here in a long time.”   Choose the best answer for the following sentence: English is an important foreign language ______________ . Choose the best answer for the following sentence: Parents try to do their best for their children ___________ the fact that the children sometimes misunderstand their caring.   Choose the best answer for the following sentence: Is that the town ___________ you were born and grew up?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 234.954
Thành viên mới nhất duc-phan
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP