Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: First nations people in British Columbia have told stories about the eagle __________ hundreds of years.   Choose the best answer for the following sentence: By the end of next year, George _____________ English for two years. Choose the best answer for the following sentence: John, as well as I, ___________________ a student.   Choose the best answer for the following sentence: Mary didn't expect ________________ to Bill's party.   Choose the best answer for the following sentence: Dynamite __________ by Alfred Bernard Nobel.   Choose the best answer for the following sentence: ______________ I've cleaned it and polished it, it still doesn't look new.   Choose the best answer for the following sentence: In the past, cattle ___________ hundreds or thousands of miles to slaughterhouses in the Midwest.   Choose the best answer for the following sentence: Tomatoes ______________ before they are completely ripe.   Choose the best answer for the following sentence: It has belonged to our family. It's the __________________________ .    Choose the best answer for the following sentence: John said that he ______________ for that company for ten years.   Choose the best answer for the following sentence: Did __________________ happen? No, nothing happened.   Choose the best answer for the following sentence: The school administration decided to hold some ________________  classes for weak students who have difficulty learning.   Choose the best answer for the following sentence: “Tony and Toby look so much alike.” “Yes. It’s difficult to distinguish one tw¡n ___________ another.''   Choose the best answer for the following sentence: Most people are __________ than their parents used to be.   Choose the best answer for the following sentence: A dry pass, meaning the ball does not ________________ the water is thrown a few inches above the head of the catching player.   Choose the best answer for the following sentence: You have to pay extra if you take too _____________________ with you.   Choose the best answer for the following sentence: I am sorry the kitten was not as ____________ as she ought to have been; but perhaps she wasn't brought up properly. Choose the best answer for the following sentence: That was all she remembered. She couldn’t remember ___________.   Choose the best answer for the following sentence: Some of my classmates wanted to know _________ . Choose the best answer for the following sentence: Why __________________ my pen while I was out? You ______________________ it.  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.099
Thành viên mới nhất 581997142173599
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn