Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: The double-digit inflation has created the ___________________ among women as they go to the market every day.   Choose the best answer for the following sentence: The new manager’s name is familiar __________ most of us. Choose the best answer for the following sentence: He spent all that money last week. He ___________ so much. Choose the best answer for the following sentence: A breeze ___________ touched my face.   Choose the best answer for the following sentence: Even a professional footballer sometimes finds it hard to kick a ball into the ______________ net. Choose the best answer for the following sentence: _________ they leave before supper or do they have time to stay until my friends come?   Choose the best answer for the following sentence: I must say that you have done very well in your first month here, especially when your family is not around. _____________, you should be aware that it is just the beginning of the school year.   Choose the best answer for the following sentence: She gets accustomed _________ working late at night.   Choose the best answer for the following sentence: I didn’t think my interview went very well, but I guess it must have. Despite all my anxiety, I _________ for the job I wanted. I’m really going to work hard I justify their confidence.   Choose the best answer for the following sentence: You ___________ late for school too many times. I will talk to your parents about this.   Choose the best answer for the following sentence: Pablo can sleep ______________ everything, so nobody ought to be ______________ that he might have got up this morning when he was supposed to. Choose the best answer for the following sentence: If the score is tied at the end of regulation play, two ______________ minutes each are played.   Choose the best answer for the following sentence: ''Would you like to go to the pop concert?'' ''Thanks, but I ________________ it already.'' Choose the best answer for the following sentence: They didn't steal anything. They stole ______________________.   Choose the best answer for the following sentence: They stared at each other in silence, and it was as if they __________ for distan footsteps.   Choose the best answer for the following sentence: All members must conform ___________ the regulations. Choose the best answer for the following sentence:  The press decided to _______________ this information without being able to get at the truth thanks to Mary's skilful management.   Choose the best answer for the following sentence: She solved the problem ______________ . Choose the best answer for the following sentence: If only I ___________ you wanted to invest money in business.   Choose the best answer for the following sentence: Dan worked hard so that he ____________________ himself.  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.478
Thành viên mới nhất 549078052153308
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn