Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Stress
Level 2 - Bài số 7
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: illiteracy               disadvantage                 anniversary              residential Choose a word that has different stress pattern: diversity               traditional                 attractiveness              generation Choose a word that has different stress pattern: product            purpose             postcard           postpone Choose a word that has different stress pattern: addition             suitable                 shortcoming                 honestly Choose a word that has different stress pattern: mineral          property               introduce              honesty Choose a word that has different stress pattern: situation                      conversation                     equivalent                      regulation Choose a word that has different stress pattern: Aborigines               expedition                 kilometer                 scientific Choose a word that has different stress pattern: crocodile                          mosquito                          buffalo                       mystery amount                    mental                    dependence                    opinion Choose a word that has different stress pattern:  reject                precede               feature                polite Choose a word that has different stress pattern: influence              confident                disappear                  terrorism Choose a word that has different stress pattern: close-knit                      household                          willing                          attempt Choose a word that has different stress pattern: general                  however                 family                motorbike Choose a word that has different stress pattern: combination          satisfaction              transportation             necessary Choose a word that has different stress pattern: Titanic                      photograph                        attractive                     opinion Choose a word that has different stress pattern: discuss               waving                airport                often Choose a word that has different stress pattern: ability              agriculture                 development                  contaminate Choose a word that has different stress pattern: signal                     sentence                      instance                   police Choose a word that has different stress pattern: interviewer               preparation               economics               education Choose a word that has different stress pattern: personal               entry               personnel             sample Choose a word that has different stress pattern: festival                     badminton                    participant                   organize Choose a word that has different stress pattern: appropriate           emotional            pronounce             situation Choose a word that has different stress pattern: award                     prevent                    visit                 except Choose a word that has different stress pattern: goalie                movement                   advance                    punish Choose a word that has different stress pattern: psychology              economics                  intelligent              conditional Choose a word that has different stress pattern: example                consider                 several                    attention Choose a word that has different stress pattern: vacancy                remember               impression                     experience Choose a word that has different stress pattern: conical                    commitment                     general                       compliment Choose a word that has different stress pattern: movement                 finish                  except              party Choose a word that has different stress pattern: enormous                   corridor                 parallel                    pharmacy Choose a word that has different stress pattern: common         country            preserve            region Choose a word that has different stress pattern: informality                            communication                      environmental                      dissatisfaction Choose a word that has different stress pattern: finish                           novel                              demand                             tennis Choose a word that has different stress pattern: current                 global                  crisis                 mankind Choose a word that has different stress pattern: remain                           toxic                          current                        forest Choose a word that has different stress pattern: particular             subordinate            several                constructive Choose a word that has different stress pattern: banana                buffalo                 mosquito                   disaster Choose a word that has different stress pattern: explain              obtain             promise              suspect Choose a word that has different stress pattern: catalogue          solidify            marvelous             militant Choose a word that has different stress pattern: multicast             multicolored                   multigrade                       multiple

Thành viên đã làm bài (2)
764788747055978 bichngan
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.567
Thành viên mới nhất duongkbis
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn