Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Stress
Level 2 - Bài số 3
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: accept            collect              open               reveal Choose a word that has different stress pattern: educational             preferentially            administrative             abnormality Choose a word that has different stress pattern: institution                 university                 preferential              indicative Choose a word that has different stress pattern: identity                        institution                        preferential                     engineering Choose a word that has different stress pattern: accuse             admire           enter           deny Choose a word that has different stress pattern: relate         edit             region          final Choose a word that has different stress pattern: raincoat                  homesick                  downstairs                      airport Choose a word that has different stress pattern: bulletin              enjoyable               colorful             beautiful Choose a word that has different stress pattern: impolite                exciting                attention             attracting Choose a word that has different stress pattern: obliged           pleasure                grateful              rubbish Choose a word that has different stress pattern: domestic                advocate                  countryman                synchronize Choose a word that has different stress pattern: romantic                detective                      reference                    unpleasant Choose a word that has different stress pattern: mechanic              chemistry               cinema                   finally Choose a word that has different stress pattern: beauty             mutual            Europe            reduce Choose a word that has different stress pattern: disruptive                           primary                          secondary                          educate Choose a word that has different stress pattern: personal                     penalty                      defensive                  vertical Choose a word that has different stress pattern: follow          apology            experience             direct Choose a word that has different stress pattern: biologist                 responsible                    relationship                   secondary Choose a word that has different stress pattern: future                burden                device                 certain Choose a word that has different stress pattern: conscious             speedometer               thermometer               parameter Choose a word that has different stress pattern: eradicate                technology                  incredible                   pessimistic Choose a word that has different stress pattern: answer              question               polite               keenness Choose a word that has different stress pattern: synthetic              thoroughly                   tornado                 formation Choose a word that has different stress pattern: minority                  biologist                     intervention                  compulsory Choose a word that has different stress pattern: diagnostic              preparation               technology                transportation Choose a word that has different stress pattern: ability              already                 retirement               uniform Choose a word that has different stress pattern: university                punctuality                   agricultural                mathematician Choose a word that has different stress pattern: algebra                 computer                   September                 disruptive Choose a word that has different stress pattern: confine                maintain                oblige                 certain Choose a word that has different stress pattern: anniversary                 enthusiasm                 apartment                 embarrassing Choose a word that has different stress pattern: basket             blossom              firewood             perhaps Choose a word that has different stress pattern: certain               couple                    decide                 equal Choose a word that has different stress pattern: ahead              system                paper               shuttle Choose a word that has different stress pattern: policeman                fantastic                candidate                    position Choose a word that has different stress pattern: extended                  activity                       message                      equipment Choose a word that has different stress pattern: marvelous                    badminton                        absolute                          regretful Choose a word that has different stress pattern: countrymen                            outstanding                       pole vaulting                        spectator Choose a word that has different stress pattern: milkmaid                         rival                        title                           defend Choose a word that has different stress pattern: primitive                  particular                   continuous                     connected Choose a word that has different stress pattern: expand           hostess                outlook                sneaky

Thành viên đã làm bài (3)
764788747055978 bichngan 720941958294813
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.059
Thành viên mới nhất Trungphu37
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn