Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Pronunciation
Level 2 - Bài số 4
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: inflation                      inhabitant                        renovation                        eliminate Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: imagined               released                rained                followed Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: suitable              biscuit             guilty             building Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: wine              kite               live              fine Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: specialize                variety                particular                 wide Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   taught               caught                 haunt                 aunt Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: wilderness                          impressive                          taste                           incredible Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   easy               please               pleasure               teach Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   chart              postcard                  leopard                   hardly Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: brothers               weekends                problems               secrets Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: clothes              cloths               roofs                 books Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: hurry                under                 pressure                 rush Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: look             foot             soon          book Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   pursuit             suitable               recruit               guilty Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cooks                 loves                     joins                   spends Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: king             know               kick              kill Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: picks                    chews                     dips                    eats Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   wear                clear                  fear                 dear Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: weather                      friend                     when                     great Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: attempts              shares                looks               beliefs Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: secret                         declined                           species                        product Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: coward           flower           shower             knowledge Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: hunting                  essential                    extinct                    identify Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  look                  school                        good                        wool Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: marathon             enthusiastic                 ethnic                 smoothly Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: structure                 yesterday                standard                  continue Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: enterprise            enrich              enlarge             enlist Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: attitude                survive                 introduce                 human Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: choose          child            change           chemistry Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:    brother               think               the                 they Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: necessary              approach               language                American Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   know                   darkest                  working               sky Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: anniversary              attitude                  affect                clap Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  groom               bamboo                 choose                 blood Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: solutions              hospital               families                projects Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   wear               fair                 clear                 square Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: wipe             allow                  powerful                  answer Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: smooth              book              good             look Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: succeed                          accept                         account                          accident Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: loudly               without                thousand              brought

Thành viên đã làm bài (2)
thuy-dung 720941958294813
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.388
Thành viên mới nhất 374966186356425
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn