Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Pronunciation
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: enough                  loud                   about                  amount Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   agencies                 medicine                 species                 circle Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: despite                           reduce                               delete                           equal Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: woman                   economy                     involve                   nonsense Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: minority                          intervention                          commitment                         ethnic Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   attain              main               certain               campaign Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: diving           discover          discipline            divide Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   great                bread                 break                steak Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: possible                   bottle                     wrote                      belong Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: choose                 moon                   food                       look Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: activity               annual                   announcement                anniversary Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: facial                communicate                contact                 carpet Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:    treasure                  scream                 sneaky               cheat Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: ball                          shark                             garden                        bar Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   legal          petal              pedal            level Choose a word that has different stress pattern: affect                appreciate                 attitude              acquaintance Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cleaner                     threat                  ahead                        instead Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: stagnant                      expand                        eventually                          landlord Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: decrease               eradicate                 celebrate                 expand Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: advises                raises                 devises                 goes

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.615
Thành viên mới nhất phan-thi-hong-diep
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP