Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Pronunciation
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: fan          bad            catch            wash Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: called            passed            talked             washed Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: breathe              breath             myth             thigh Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: animal                               benefit                       endanger                         extinction Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: enact                         impact                        challenge                          drainage Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  prepares                marries                  excites              halves Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: admiration                          milkmaid                        podium                        spirit Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: book                    too                    who                  lose Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: ache             charity              archaeology                chaos Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   cottage             cotton           coffee          copilot Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   ethnic                  thank                 author                though Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  reason                     realize                  lead                 speak Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: pool                   good                   look                    book Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: silver              icing                 idol               time Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: against                          awful                              ahead                      award Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: pressure                        university                          supportive                    survive Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   create               leaving                   real                   neatly Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: animal               annual                 clap                 affect Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   happened                   depressed                 pushed                talked Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: penalty            scenic             epidemic              level

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.230
Thành viên mới nhất 102637532481881109286
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn