Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Pronunciation
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: audience                  caught                  laughter                  daunt Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: learning                       heart                        turn                     serve Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: child              chill               wild               nice Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: journey                  source                      pour                     fourteen Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: desire             difficulty             importance                determination Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: community                literacy              opportunity           apply Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: swimming                    post                   decision                 score Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  clap                catch                  waving                 handle Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: month             boss              shop              got Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: improve               introduce                move                    lose Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   strategy               general           geography             great Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: shared                 viewed                confided                    measured Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: overwhelm                            swallow                         opponent                        water polo Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: dirty              recycle               empty            yearly Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: whistle                          decent                           install                                 argument Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: plumber                      football                    number                   scuba Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: chore            technology                much                  exchange Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   row            cow               show             mow Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: childbearing                    deep-seated                   childrearing                  clear Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   main                  certain                  complain                  explain

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.215
Thành viên mới nhất 2067075696896962
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP