Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Pronunciation
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: sector               invest                  reform                 ethnic Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   food              blood              boots               booth Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: foot              shoot             cook                shook Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   enough               through                  rough                   cough Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: laughed                 weighed                  helped                  missed Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: tolerance              horror            occupation              occasion Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cow               below                     know                show Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: involve              subzero               go             alone Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: strives              states                stays            studies Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: worker              whom                interview               answer Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cost             bored             course            north Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   shifts                 retails                       drugs                    sectors Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   about               count               shout                wounded Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: sociology                           obligatory                          interview                           insurance Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: systems              goods                  letters                     groups Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: option                   question                        production                      tuition Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: hands             parents                chores                boys Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: medium                            merry                              rebuild                            region Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: hockey                  honor                     hooker                        hornet Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: protect                  commercial                 construction                climate

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.807
Thành viên mới nhất 114272621124628933168
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn