Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

tiếng anh 12
Reading
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:      Children in (1)_________ Netherlands must be at least four years old to (2)_________ primary education. Almost all 4-year-olds (99.3%) in the country indeed attend primary school, (3)_______ this is not compulsory until children reach the age (4)__________ 5. Primary school is free of charge. In most schools, children are grouped by (5)_________ in mixed ability classes, with one teacher for all subjects. Primary school (6)________ of 8 groups, thus schooling (7)________ for 8 years. During the first two years, which (8)_______ kindergarten, children receive an average of 22 hours of (9)_________ , during the last 6 years children receive an average of 25 hours per week. Schools are open 5 days a week, but children are free on Wednesday afternoon. At the end of primary school, or in group 8, schools advice on secondary school choice. Most schools use a national test to support this advice, for instance the 'Citotoets', a test (10)_________ by the Central Institute for Test development.   1. A. a B. an C. the D. Ø 2. A. afford B. enter C. come D. run 3. A. although B. despite C. in spite D. due to 4. A. of B. on C. in D. for 5. A. old B. elderly C. aging D. age 6. A. includes B. contains C. consists D. composes 7. A. spends B. lasts C. lengthens D. takes 8. A. also called B. is also called C. is called also D. is also calling 9. A. educate B. educative C. educator D. education 10. A. develop B. to develop C. developed D. developing          

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.818
Thành viên mới nhất toantinhte123
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn