Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: The man is thought ______________ . Choose the best answer for the following sentence: This _____________ is best served with boiled rice and a crisp green salad. Choose the best answer for the following sentence: I declined the offer as I ____________ it was time for me to go for a swim in the sea. Choose the best answer for the following sentence: Francis Bacon lived __________ about the same time as Shakespeare.    Choose the best answer for the following sentence: No __________ water polo player except goalie can hold the ball with both hands.   Choose the best answer for the following sentence:  A(n) ______________ is one who studies and develops ideas about life, thought, or behavior.   Choose the best answer for the following sentence: Family ______________ spend more time talking, instead of just watching TV.   Choose the best answer for the following sentence: All the power cables ___________ down by a storm last night. Choose the best answer for the following sentence: There are many ways ________________ to Rome. Choose the best answer for the following sentence: ____________ I was working as well as studying. Choose the best answer for the following sentence: To check for acidity, one had better ___________ litmus paper.   Choose the best answer for the following sentence: A small child cried ____________ in the third row of the theater.   Choose the best answer for the following sentence: “Did you stay home last night?” “Yes, but I ____________ dancing.”   Choose the best answer for the following sentence: “Are we about to have dinner?” “Yes, it ___________ in the dining room.”   Choose the best answer for the following sentence: Henry ________________ into the restaurant when the writer was having dinner. Choose the best answer for the following sentence: The bigger _______________ of the story was the race discrimination although it is not mentioned in a direct way.   Choose the best answer for the following sentence: “Do you like to play tennis?” “I _________, but now I prefer golf.”   Choose the best answer for the following sentence: You ___________ a star now if you ____________ the part in the film then. Choose the best answer for the following sentence: I admire the _____________ of the disabled to work his way through the sport training school. Choose the best answer for the following sentence: ____________ my friends, he enjoys cooking in the kitchen.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.136
Thành viên mới nhất 396687884177653
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn