Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

tiếng anh 12
Pronunciation
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   stretches                slopes                  ranges                  faces Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: interview                minute                   question                suitable Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: comfort               hobby             knowledge             popular Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: attend                    decent                      acceptable                     expression Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: hairstyle                      schoolyard                      yellow                     yesterday Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:    obliged                environment                    literacy                  divide Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   few            sew              knew              new Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: main            certain             complain            explain Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: population             probably               clock               remote Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  walked              missed               rained               jumped Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: art                            grade                            stage                            make Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: currency               precision                    cement                       facial Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: bamboo                     room                         choose                         wood Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  sew              few               new               knew Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: enthusiast                          spectator                            defend                           eject Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   campaign              clap                craft                 gratitude Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: right                   life                      limit                     summarize Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  height               eve              mind              weight Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   serious                 thousand                   found                      around Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: precedes                   blames                       eliminates                      apologizes

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 234.927
Thành viên mới nhất nguyen-nam
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP