Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

tiếng anh 12
Pronunciation
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: second              men               access                respect Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: swallow                    below                    slowly                    allow Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: choice              achieve               each               chemistry Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: dune                hummock                  shrub                   buffalo Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: think                 those                     thanks                       thick Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: picture                   action                   question                   future Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: changes                  branches                   congresses                     believes Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  cue                     cite                   course                      cable Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: general                              government                        algebra                       geography Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: caused           increased            practiced             promised Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: delegate                           tsunami                            poverty                        potential Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: subsidy                   upper                    culture                       supportive Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   desire                noisy                 sugar                  present Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: religion                         average                            energy                             signature Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: celebrate            helicopter                memorable               refreshment Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: pull              during              pure            cure Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   bush         rush          pull              lunar Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cloudy                academic                   graduate                   calendar Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: garland                garlic                garage                garden Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: contaminate                  product                     loss                  conservation

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 234.845
Thành viên mới nhất my-an
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP