Ghi nhớ bài học |

Bài số 8
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:       Australia Day, which is a (1)__________ public holiday, is celebrated on January 26th, in the middle of the Australian summer. It commemorates the (2)________ of Sydney in 1788.       Australia Day is a family day and many families go (3)________ for a picnic. Some people go to the beach, where they go surfing or sunbathe, but the residents of Sydney head for The Rocks, the oldest part of Sydney and the site of the first colonial settlement. The Rocks, which overlooks Sydney Harbour, is (4)_______ on this day. Parades with brass bands march through the narrow streets and hundreds of small boats take (5)____ in races in the harbour.       Wherever people go, it is customary (6)________ a barbecue and drink beer. The (7)_______ food is "pavlova", a sweet cake made of meringue with fruit on the top and "damper", a bread made of flour, water and sugar, cooked in the fire.      The (8)__________ in Sydney ends with a huge firework display. The yellows, blues and greens light up the night (9)________ and fall like shooting stars into the water (10)__________ .   1. A. national                 B. beautiful                   C. local                    D. rural 2. A. victory                   B. foundation                C. discovery             D. liberation 3. A. on                         B. of                              C. out                      D. along 4. A. packed                  B. packing                     C. to be packed       D. to pack 5. A. part                       B. space                        C. time                    D. way 6. A. having                   B. to have                     C. had                     D. have 7. A. old                         B. good                         C. rare                    D. traditional 8. A. tradition                 B. day                           C. festival               D. holiday 9. A. star                        B. sky                            C. moon                 D. sun 10. A. below                   B. under                        C. beneath            D. above    

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.043
Thành viên mới nhất 2019011715018455
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn