Ghi nhớ bài học |

Bài số 5
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:                                       CELEBRATING NEW YEAR         Tet (New Year according to the Lunar calendar) is Nam's favourite festival. He (1)_______ new clothes and eats a (2)___________ good food on that occasion.         On the first day of Tet, Nam and his family (3)__________ his grandparents. He (4)_______ them and his grandparents beam with joy and they (5)_________ him tien mung tuoi (the lucky money).         Then his family have lunch (6)________ his grandparents. Nam is very surprised (7)________ the delicious spread of food before him. "Nam, I made the spring rolls specially (8)__________ you. You must eat more", says his Grandmother lovingly. Of course Nam is very happy because (9)_______ is his favourite food. After lunch, Nam and his sister (10)__________ their mother to clear the table. 1. A. wear                     B. to wear                      C. wears                   D. wearing 2. A. many                    B. lots                             C. much                    D.lot of 3. A. visit                      B. to visit                         C. visiting                 D. visits 4. A. says                     B. greets                         C. sees                     D. asks 5. A. talk                       B. send                           C. receive                 D. give 6. A. to                         B. of                                 C. with                     D. among 7. A. with                      B. at                                C. on                        D. in 8. A. for                         B. to                                C. with                     D. at 9. A. they                      B. he                               C. she                       D. it 10. A. to help                B. help                            C. helping                 D. helps  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.687
Thành viên mới nhất mon-tu
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn