Ghi nhớ bài học |

Bài số 4
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:                                                  EARTHWATCH      Have you ever wanted (1)__________ something different? Five years ago, Will Slade read (2)________ an organisation called Earthwatch. Earthwatch (3)_______ volunteers for expeditions to study and explore different parts (4)_________ the world.      Will decided (5)___________ an expedition to study elephants in Africa. "I wasn't sure about it before I went," says Will. "But in fact, I really enjoyed every minute of the expedition. We slept in tents and we cooked our own food, but it was great to see the elephants and all the other animals there". "I've (6)_______ all the expeditions, and I've seen (7)__________ fantastic places. How many people (8)_________ slept on a beach, climbed a mountain, or seen a whale? This world (9)___________ such a beautiful place, but it's disappearing fast. We have to (10)__________  more about it if we're going to save it."   1. A. do                     B. to do                     C. doing                       D. did 2. A. about                B. on                         C. at                             D. in 3. A. find                   B. to find                    C. finding                     D. finds 4. A. in                      B. of                           C. on                            D. at 5. A. join                   B. to join                    C. joining                     D. joined 6. A. enjoy                B. enjoying                 C. enjoyed                  D. to enjoy 7. A. a                       B. some                      C. any                         D. much 8. A. have                 B. has                         C. having                    D. had 9. A. are                    B. was                        C. is                            D. were 10. A. give                B. do                           C. learn                       D. tell  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.270
Thành viên mới nhất Khaitu
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn