Ghi nhớ bài học |

Bài số 3
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:                                       THAT'S WHAT FRIENDS ARE FOR         It was beautiful Sunday afternoon. The sun (1)________ shinning brightly and a gentle breeze blew in from the sea. Jim was (2)_________ his bicycle along the coast. Suddenly he lost control of his bicycle. It went off the track and crashed into a rubbish bin. Jim cried: "Oh, my leg hurts!" Some passers-by rushed (3)_________ him. Long time after, an ambulance arrived (4)______ him to the hospital. Jim had broken his leg. It had to be put in a cast.         Two weeks later, Jim (5)_________ back in school. He hobbled slowly to class on his crutches. His friends, Tony and David, offered (6)__________ him. Lily carried his bag while Kate helped him to his seat.         John, the class bully, shouted from the back of the classroom: "Look, here comes the one-legged monster! One-legged monster!" Jim looked very hurt. It was very mean of John (7)____________ Jim names.        Soon it was recess. "I'll buy some food for you, Jim. What would you like (8)______?" asked Kate.        Jim looked unhappy. "I wish I could play with the others now."        Lily comforted him. "Don't worry, you'll get well soon." Every day, Tony and David kept Jim (9)___________ . They cheered him up with stories and jokes. Jim looked at them gratefully. "I'm glad (10)________ friends like you," he smiled.   1. A. is                       B. are                        C. was                          D. were 2. A. going                 B. driving                  C. travelling                   D. riding 3. A. to help               B. help                      C. helps                         D. helped 4. A. to give               B. to send                 C. to see                        D. examine 5. A. is                       B. are                        C. was                            D. were 6. A. to help               B. help                      C. helped                        D. helping 7. A. call                     B. calling                   C. to call                          D. called 8. A. eat                     B. to eat                   C. eating                         D. ate 9. A. company            B. companies            C. to company                 D. companying 10. A. have                B. having                  C. had                              D. to have

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.477
Thành viên mới nhất truongnhat2102
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn