Ghi nhớ bài học |

Bài số 10
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It was a rainy day. He was born on that day. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: His daughter continued to cry until he was out of sight. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It is possible that the building was burgled after midnight. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I recently attended a meeting, the purpose of which was to discuss an alternative energy. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I like talking to people who have the sense of humour. Choose one sentence that has the same meaning as the root one:  We should leave now if we do not want to miss the start of the performance. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “I’ll keep it carefully, ” he said. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I have no ability to sing and play any musical instrument. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Tom doesn't like playing the guitar. Dane doesn ’t like playing the guitar.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I used to be to South Korea so I found it rather easy to learn the language when I took classes. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We were discussing the traffic problems when the mayor came. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Some students in my school got scholarship and John was the sixth of them Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Perhaps he was ill. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Someone has just cleaned the toilet, haven’t they ? Choose a word that has different stress pattern: generate               excursion              gravity                  passenger Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Jane offered a song but none of the guests at the party enjoyed it. Choose one sentence that has the same meaning as the root one:  If anyone calls, tell him I will be back after midnight. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: My brother and I went to L.A community college. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We ordered wine, not beer. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He left in the morning and I saw it.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.217
Thành viên mới nhất net
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn