Ghi nhớ bài học |

Bài số 9
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The cinema was open until midnight and the theatre until ten.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: On the way to work, Tom met his former teacher.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Although she is rich, she can’t afford to buy a car. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: More tourists came to the Himalaya than we expected. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: This is the most interesting party I have ever attended. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I met John three years ago.     Choose one sentence that has the same meaning as the root one: ''I'll give you a lift home if you like'', he said   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We can buy him a T-shirt or we can buy him a pair of shoes. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It is said that there is a swimming pool in his house. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The bank is across from my house. The thieves broke into the bank last night. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It is impossible for you to make him stop spending his own money.   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   height                          enough                        flashlight                         thought     Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The streets of London used to be full of smog.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The English celebrate Mother’s Day on the second Sunday of May. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Mr. Ba is the doctor who will operate on my mother tomorrow. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It was impossible that Jane was absent from class yesterday. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I often get up early in the morning. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The motorway is closed due to the fact that there was a heavy snow last night. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I regret not studying more in the final weeks. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Had I had enough money, I would have bought that laptop.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.285
Thành viên mới nhất 112605575210247433308
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP