Ghi nhớ bài học |

Bài số 4
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Please show the librarian all books when you leave the library.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: That woman wrote to me so that I gave her some advice. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The football coach lost his temper because the best player on the team missed the match. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: ''Remember to return my bike tomorrow morning, ” he said.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I'm sorry I forgot your birthday, ” said Dave to Julia. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: People think that he is living abroad. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I closed all the windows and then locked the door.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Can you give me the newspaper on the table, Nam? Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She got over her illness in ten months.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She must be about 20 years old.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: His parents were so proud because he passed his graduation exams at high grades. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The girl is a film star. Her dress is worth a lot of money. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She might have taken the bus to town.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I would like to be able to speak English. The more I thought about Carrie’s suggestions, the more doubtful I became. I had a habit of taking a walk after dinner when I was in the countryside.     Choose one sentence that has the same meaning as the root one: They are poor. They can’t buy a bicycle.  Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It was a waste of time attending such a party.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: ''Why don' t we have a barbecue on Sunday? ” she said. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: John has not finished the homework, and we have not, either. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The dress is very nice. It was made by my sister.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 246.754
Thành viên mới nhất qtlt28
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn