Ghi nhớ bài học |

Bài số 3
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Many people believe Steve stole the money. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He had to earn his living by working as a porter when he was 15. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We must be back before midnight; otherwise we’ll be locked out. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: If I were you, I would travel to Paris by train. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “Congratulations. You’ve won the scholarship, ” said Jane to Mike. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: If a dog is small, it is likely to bark. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: ''You had better not cross the forest at night,'' Peter said.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Turn off all the switches before leaving the room. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It is said that Tom married a girl whose father is a millionaire two years ago. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: This quarrel is likely to lead to a fight. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: You ought to submit your assignment soon. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He often misses classes so he can’t understand the lessons. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The station will be closed for some days because they are replacing the escalators. Choose a word that has different stress pattern: loyal            changeable                reality                   influence Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He is not probably working at the moment. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She wanted to avoid an argument, so she said nothing. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He played some games and then went to bed. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The man is my teacher. I am grateful to him. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Could you please carry those cases upstairs? Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “Don’t move or I will shoot, ” said the robber.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.395
Thành viên mới nhất 372632886562126
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn