Ghi nhớ bài học |

Bài số 1
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The builders have just converted our kitchen into a bedroom.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Please turn down the radio, Tom. It’s too noisy. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Many climbers want to reach the top of this mountain but only she can. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: ''Why didn’t you join your friends on the trip?'', she asked. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The film was so boring that we left in the interval.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Tom gave me this book last month.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It’s a party that you didn’t tell us about the truth. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The work is well- paid. He wants to apply for it. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: John is probably studying at the moment.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He introduced me to his students. Most of them are from Europe. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: How about going to a dance tonight? Choose one sentence that has the same meaning as the root one: In spite of being told to stop talking by the teacher, those students still continued doing. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: You can send the report by fax or you can send it by email. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Unless the weather is good tomorrow, we will not go climbing.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: People thought that Tom had paid too much.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: People have plenty of leisure time. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She paints watercolor pictures of flowers as a hobby. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We're going to visit our grandparents on Saturday. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: My uncle used to be a high school teacher. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Bob wrote some letters and then went to bed.  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.842
Thành viên mới nhất 779049818954777
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn