Ghi nhớ bài học |

Bài số 9
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: she / remind / me / turn / off / lights / before / go / out /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: she / at / the / bus / stop / stood /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Group one / food / group two / something for drink Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: must / now / say /, / ''Happy Birthday'' / and / I   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: magazine / fashion / the / through / having / looked / I / realized / that / my / clothes / were / out / of / date. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: site / environmentalists / many / highest / Mount Everest / is / think / the / world’s / garbage Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: while / watering / he / was / flowers / the / it / began / rain / to /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / wake up / run to my sister’s room / drag her out of bed by her arm / tell her to run   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Vietnam / children / wear / masks / have parties / special cakes / fruits / Mid-Autumn Festival/. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: My eighteenth birthday / be / Saturday, November 14th Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Peter / my close friends Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: she / ask / her sister / lend / her / some / money /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: right / you / see / come / to / will / I / my / after / exam     Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: you / see / someone / drowning / what / would / you / do / ? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Brother / like / read / books / especial / about / natural / world Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: she /a / friend /she / whom / has / admire / greatly / . Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: North America / home/ 514 million / South America / 371 million / Australia / 21 million Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: He / pay / regular monthly amounts / money / charity. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:  I / look forward to / see / you / my party Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The vocabulary / expand / frequency of contact and the extension of communication requirements

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.402
Thành viên mới nhất 286611151878884
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn