Ghi nhớ bài học |

Bài số 8
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:  People’s Republic of China / India / 20% and 167c respectively Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I’d like / watch / film / show / 9p.m / VTC1 channel. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: he / regret / work / not / harder / when / start / he / university / . Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: More / half of Singapore’s oil import / re-export / the other half / retain / for domestic use Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: interesting / visiting / is / favorite / places / entertainment / my Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Mary / tell / me / give / her / my / phone / number / . Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: During / weekends / she / cooks / bakes / and / many / types / cakes / of / and / cookies /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / drag her down the stairs by her arm / her head / bang / we / go down the stairs / to the second floor     Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / invite / some of our former classmates / we / not see / our graduation Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: is / she / and / willing / generous / she / help / always / others / anything / can / to / with     Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: knife / robber/ use / kill / man / on / table. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / not see / you / Friday / but /meet / Saturday / morning Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: he / not / go / class / this / morning / nobody / know / why / Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: she / admitted / too / fast / drive / through / the / town /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: unlimited / energy / is / solar / free / its / and / are / supplies Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / have time / make clothes and jewelries for my dolls Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / her / asked / what / bus / she / waiting / was / for /? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Not have / own energy resources / Singapore / rely on / imported oil and gas / meet the economy’s growing energy requirements Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: hair /Jimmy / has / hair / but / Johnny’s / dark / is / fair / got     Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: she / the / spent / whole / afternoon / chatting / with / her / new / friend/.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 257.794
Thành viên mới nhất 484916698594235
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn