Ghi nhớ bài học |

Bài số 5
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: people / works / and / as / worker / to / help / she / homeless / social / a / children / poor     Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: He / accused / of / cheated / having / was / in / his / final / exam / last / week /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: he / good-looking / blond hair   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: than / of / was / less / recycled / garbage / or / composted / 27 percent Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: found / having / one / no / at / home /, / he / left / bad / the / house / a / temper / in /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Tet / housewives / always / busy / cook / traditional / foods   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: it / in / that / every / estimated / of / American / 2003 / 1.31 / tons / was / generated / garbage Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: the / for / has / of / energy / years / billions / sun / produced Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Tet / preparation / celebration / use / spread / over / month Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:  in the ground / 7.7 percent of garbage was burnt / 65.6 percent was buried / and Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: he / wavy hair / brown eyes   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: place / Manila / took / Philippines / the 2nd Asian Games / in / from May 1 to May 9, 1954 Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / take / taxi / I / have / realise / it / a / long / way / . Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Teachers’ Day / come / our school / a variety show / express the gratitude / love / our teachers Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: they / warn / us / buy / house / against / near / airport / . Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: a / major / coal / an / Canada / producer / is / and / 79.9 / consumer / output / million / of / with / tons Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: he / hate / people / him / unfriendly / be / with /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: to be / until 1951 / scheduled / held / postponed / the 1st Asian Games / was due to preparations / in 1950 Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: my / this / friend /,/ is / Nam /best / . Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / arrived / the / at / station / train / the / had / left / when /.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.215
Thành viên mới nhất 2067075696896962
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP