Ghi nhớ bài học |

Bài số 4
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: plastic / three / of / bottles / tent / tons / aluminum / poles / ladders / oxygen / empty / and / cans / also / cleared / were Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Peter / good / Maths Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / could / help / not / laugh / John's / letter /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: solar / energy / pollution / using / water / no / produces / air / or Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The tenth graders / help / decorate the stage / the eleventh graders / be in charge of / distribute tickets / the twelfth graders / keep public security Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:  most book lovers / the Internet / a plentiful library / search new books Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: We / have / all class members / take part in / the preparations for the party Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: policeman / William / live / next door. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: your / send / which / a / you / present III more / may / make / special / birthday / interesting     Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: We / family reunion party / all relatives / gather and enjoy a good time together Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: he / twenty   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: any / there / illiterate / people / your / village / ? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: ten years ago / I / live / a village / the sea / start / collect shells Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / help / family / my / decorate / to / house / the/ and / prepare / the / food/. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Group three / decorate the room / invite guests Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: one / day / the / before / celebration / busy / were / we / our / decorating / house /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: police / asking / man / house / break into / last night. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / go along the seaside / collect dead shells / wash into the beach by waves Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: someone / steal / your / bicycle / you / leave / it / unlocked / . Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: teenagers / common / download games / the Internet / participate in chat rooms

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.567
Thành viên mới nhất duongkbis
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn