Ghi nhớ bài học |

Bài số 3
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: a / I and / have / my / great / after / also / collection / postcards / of / trips / souvenirs Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: when / Mary / my / we / were / friend / used / she / to / help / is / me / with  / best / homework / at / who / school   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: there / any / things / are / we / that / do / can / mean / be / and / to / our / friends / nasty / ? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: pretty / cotton / look / the / in / girl / a / light / at / blouse / yellow     Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: My father / a fisherman / sometimes give / several shells / strange shapes / colorful Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Ms. Lan / starts / preparations / her / for / New Year / 10 days / the / occasion / before. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: do / you / have / a / best / friend / ? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: English / one of six official languages / the United Nations Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: she / want / her daughter / become / teacher / English /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: summer / for / often / every / go / vacation / I / relaxing / somewhere Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / collect dolls / ten years old Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: her / just / friend / has / won / first / the / prize / national / Maths / in / . Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: new / musician / one / wear  long hair. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: boss / insist / everyone / on/ be / office / nine o'clock /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: next / to / are / birthday / so / invite / to / your / week / you / me / sweet / party     Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: while / they / were / dancing / thieves / broke / into / house / the / and / stole /many / fur / coats/. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: vase / break / it / no one / fault / . Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: children / tradition / put / stockings / Christmas Eve / Santa Claus / fill / presents / . Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: different English-speaking countries / varieties of English /develop Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: bottle / perfume / present / he / give / her birthday.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.568
Thành viên mới nhất myhoan
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn