Ghi nhớ bài học |

Bài số 2
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: she / listen / my / direction / she / not / turn / down / the /wrong / street /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: my / father / remember / spend / long / hours / happy / beach / on /when / he / be / child /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: it / fine / day / was / a / and / roads / the / were / crowded / because / many /rushed / people / to / the / seaside /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: wonderful / get / your birthday present / yesterday / I / grateful / you     Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The idea of collecting / happen / I / receive my first doll / my birthday Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: houses/ situate / city centre / expensive / those / suburb. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: them / all / of / promised / to / come / my / to / house /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: you / never / will / regret / doing a kind / action /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: shoes / mother / buy / too small / wear. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: how / we / treat / our / should / friends / ? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: the Internet / a source / films / music / everybody Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Up to now / I / have got / a collection of about 50 dolls / make from different material Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: My mother / come out of her room / at that point / stop / us     Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: bags / than / two / buried / tons / of / paper / more / old / plastic / clothes / had / been / tents / burned / and / or Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Singapore / increase / the consumption of natural gas / since 2001 / the economy / start importing natural gas from Indonesia Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: square face / look / intelligent    Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: have / admire / lot / been / best / for / more / we / ten / than / years / I / her / friends / a   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: you / sleep / under / mosquito net / you / not / hite / so / often / . Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: of / and / both / intelligent / are / boys / them / active     Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: are / Jimmy / they / twins / are / not / and / but / Johnny / identical    

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.842
Thành viên mới nhất kimluyen8
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn