Ghi nhớ bài học |

Bài số 1
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: he / promise / give / the book / back / me / next day / . Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: My parents / invite / you / visit / on the occasion of Lunar New Year Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: man / play / tennis / millionaire. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / have / a dream / a tornado / come / our house     Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: someone / leave / bunch / flowers / in / front / her / house /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / tell / you / secret / you / promise / not / tell / it / anyone / else / ? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: dumped / 200,000 / about / bottles / 1995 / were / in / the / plastic / in / region Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: it / not / rain / we / go / on / excursion / Ha Long Bay / . Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Jane / not / home / when /phone / but / able / contact /at / office   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: electricity / Canadian / coal / 87% / consumption / of / is / used / for / primarily / generation Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: much / enjoy / football / they / hockey / very / playing / and     Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: when / first / I / met / he / him / was / painting / studying /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: read / the / having / instruction /, /she / decided / use / to / the / new / camera /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: known / my / best / friend / for / long / time / a / have / I / . Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Peter / sincere / easy-going / man / a sense of humour Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: helps / acquainted / many / me / widen / my / traveling / and / get / with knowledge / friends Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / agree / wait / for / her / at / school gate / . Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: what / qualities / are / true / for / friendship / the / ? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: We hope / all members / take part in / the preparations / pleasure / enjoy the party very much Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: children / under 18 / not allow / see / film / sex.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.142
Thành viên mới nhất 590802574636371
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn