Ghi nhớ bài học |

Bài số 10
Tiếng anh 11
Level 2 - Bài số 10
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: My close friend is often concerned ______________ all problems that I mention.   Choose the best answer for the following sentence: ______________ The semi-finals, he went on to play in the finals.   Choose the best answer for the following sentence: When you got lost in the forest you _________________________ very frightened.   Choose the best answer for the following sentence: - I think some game shows on TV are boring. - ___________. Choose the best answer for the following sentence: I ________ him these details, so he __________ some research on his own.   Choose the best answer for the following sentence: The man ________________ we’re going to see is a millionaire.   Choose the best answer for the following sentence: You should help your children develop-their good habits and lose ______________.   Choose the best answer for the following sentence: A burglar is someone _______________ breaks into the house to steal things. Choose the best answer for the following sentence: We did not have _______________ the essay so we asked the teacher for a delay.   Choose the best answer for the following sentence: When I _________ home yesterday morning, my son ________ and my wife ___________ to work.   Choose the best answer for the following sentence: Look! The bus ___________________. I ______________________ for it for ten minutes Choose the best answer for the following sentence: If you ______________ breakfast, you wouldn’t be hungry now.   Choose the best answer for the following sentence: The FIFA Women’s World Cup 2007 was ____________ in China.    Choose the best answer for the following sentence: My parents did not let me TV at night. They permitted me _______________ TV  on Sundays.    Choose the best answer for the following sentence: The more they tried to get her to talk about her experiences, the further she retreated back into her __________________________ .    Choose the best answer for the following sentence: John and I ______________________ best friends, but we _____________________ in touch with each other since we ________________________ from the university five years ago. Choose the best answer for the following sentence: I wanted to stop _____________ some presents, but we didn't have enough time. Choose the best answer for the following sentence: We saw the first star ___________ in the sky.   Choose the best answer for the following sentence: Look at those girls! They are very much ___________ . Choose the best answer for the following sentence: It is high time we ________________ preparations for our farewell party next week.   Choose the best answer for the following sentence: We couldn't understand the teacher if he _____________ too fast. Choose the best answer for the following sentence: The health authorities now know _______________ bird flu.   Choose the best answer for the following sentence: Daisy is so ____________. She only cares about herself, not about other people.   Choose the best answer for the following sentence: If you ____________ as I told you, you would have succeeded. Choose the best answer for the following sentence: I have talked to some women ________________ children study at the same school as mine. Choose the best answer for the following sentence: Johnny is ________________________ classmate of mine.   Choose the best answer for the following sentence: Young guests often have willing ________________ in any kinds of entertainment.     Choose the best answer for the following sentence: John asked me not __________ anyone the news. Choose the best answer for the following sentence: They were planting potatoes in the garden when it suddenly ______________ . Choose the best answer for the following sentence: Did you ____________ anywhere interesting last weekend? Choose the best answer for the following sentence: Mary's children are used to _____________ up after school every day. Choose the best answer for the following sentence: I didn’t understand the problems _____________ she explained it to me.  Choose the best answer for the following sentence: Meals _________________ by my mother.    Choose the best answer for the following sentence: If you go on like this, you will end _____________________________ in prison.   Choose the best answer for the following sentence: From the hotel there is a good ___________ of the mountains. Choose the best answer for the following sentence: Your point of view is quite different ______________ mine. We should think  ______________ our business again.   Choose the best answer for the following sentence: A beauty contest is a competition based largely ______________  the beauty of the contestants’ physical appearance.   Choose the best answer for the following sentence: After a nightmare she _____________ sleeping so she looked for a book ____________. Choose the best answer for the following sentence: She decided _______________ to another city. Choose the best answer for the following sentence: “Why didn’t you tell me the truth?” -> He accused me___________ him the truth.  

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.807
Thành viên mới nhất 114272621124628933168
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn