Ghi nhớ bài học |

Bài số 7
Tiếng anh 11
Level 2 - Bài số 7
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: How ____________ have you known each other?   Choose the best answer for the following sentence: The title ''Miss World'' is for the girls who are of great __________.                              .   Choose the best answer for the following sentence: Let’s go out for lunch, ______________________ ?   Choose the best answer for the following sentence: Look! Mary is _____________ a beautiful new dress. She looks so pretty in the dress.    Choose the best answer for the following sentence: When Nick lived in Asia, he missed ____________  Christmas with his family   Choose the best answer for the following sentence: She is never in ________________________ with my proposals.   Choose the best answer for the following sentence: She found it difficult to get ____________ with new friends.   Choose the best answer for the following sentence: Do Vietnamese women often ____________ traditional clothes (ao dai) at the wedding party?   Choose the best answer for the following sentence: I intended to buy my daughter a big doll, rather bigger than ____________ that she has already got. Choose the best answer for the following sentence: The first person _____________ the classroom last Monday might know the reason. Choose the best answer for the following sentence: ____________ exactly are you doing?   Choose the best answer for the following sentence: He is the boy __________ I went to school. Choose the best answer for the following sentence: I couldn’t decide between the two records, so I bought ____________ of them. Choose the best answer for the following sentence: The boy said that he hadn’t done ____________ wrong. Choose the best answer for the following sentence: The businessmen __________ many things in the fire.   Choose the best answer for the following sentence: A friend in ____________________ need is a friend indeed. Choose the best answer for the following sentence: In spite of ______________ extremely tired, I went to school. Choose the best answer for the following sentence: Do you ___________ your birthday each year?    Choose the best answer for the following sentence: He was __________________________  at learning a foreign language. He could not remembei words and understand grammatical rules.   Choose the best answer for the following sentence:  She stopped ______________ a sip of water and then resumed _______________ .   Choose the best answer for the following sentence: The loudspeakers won't work unless you ____________ those cables Choose the best answer for the following sentence: I thought he was small but in ____________ he's rather tall, isn't he?  Choose the best answer for the following sentence: His ideas soon gained ____________ from scientists.   Choose the best answer for the following sentence: Her best friend is quiet __________ she is very talkative.  why          which            but             when Choose the best answer for the following sentence: He tried to avoid _____________ my questions. Choose the best answer for the following sentence: __________ can't people who are talkative keep a friend long?   Choose the best answer for the following sentence: If something ___________________________, you think of it without making any effort.   Choose the best answer for the following sentence: The Great Wall of China _______________ for about 6,000 km from east to west.   Choose the best answer for the following sentence: On July 7, 2007, the Great Wall of China was _______________ as one of New Seven Wonders of the world. Choose the best answer for the following sentence: The music ___________ we are listening is very wonderful. Choose the best answer for the following sentence: _____________ intensively, he is now quite sure of his success in the coming competition. Choose the best answer for the following sentence: Another hobby of my brother’s is _____________.   Choose the best answer for the following sentence: Mr. Haines wants ____________ to his office. Choose the best answer for the following sentence: _______________________ me home, please? My car _________________________. Choose the best answer for the following sentence: It is a nice surprise _____________ you here.   Choose the best answer for the following sentence: I was going home when I __________ an accident.  Choose the best answer for the following sentence: Most teenagers do not like to be dependent _____________ their parents. They want to be independent _____________ their family.   Choose the best answer for the following sentence: It’s my brother ____________ gave me this hat on my birthday.   Choose the best answer for the following sentence: Clare _____________ late again, the hockey trainer will be very furious. Choose the best answer for the following sentence: Although they have discussed the problem for some days, they cannot reach any _____________.  

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.064
Thành viên mới nhất nguyen-huy
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn