Ghi nhớ bài học |

Bài số 5
Tiếng anh 11
Level 2 - Bài số 5
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: _______________________ when I began to learn English.   Choose the best answer for the following sentence: ____________ young volunteers do the work, such as: cleaning up the houses, doing the shopping and cooking meals for the sick and old people?   Choose the best answer for the following sentence: ____________________, you can learn more about the relationship between words.   Choose the best answer for the following sentence: That newspaper ______________________ fifty years ago   Choose the best answer for the following sentence: I’ve just learned to play the guitar, and I can only play a few simple _____________.   Choose the best answer for the following sentence: ____________ my advice - don’t get involved with her. Choose the best answer for the following sentence: This morning I met a mailman from ______________ I got this letter. Choose the best answer for the following sentence: When I got to the airport, the plane _____________ taken off.   Choose the best answer for the following sentence: ____________ all the rules of chess, the contestants started to play the first game. Choose the best answer for the following sentence: He was accused of ________________ into the neighbour’s house.   Choose the best answer for the following sentence: I always suffer from feelings of _________________ when I am talking about art with him.   Choose the best answer for the following sentence: Her friends suggested that Mary _____________ a buffet for her birthday party.   Choose the best answer for the following sentence: He is believed ______________ aboard. Choose the best answer for the following sentence: We ______________ in our present house since we _____________ London three years  ago after we ____________ our old house. Choose the best answer for the following sentence: Listen! ___________________________ upstairs?   Choose the best answer for the following sentence: "Don't ____________ at people - it’s rude.” Choose the best answer for the following sentence: My close friend invited a lot of people _____________ her party.    Choose the best answer for the following sentence: ________________ is the set of rules or customs which control accepted behaviour in particular social groups or social situations.   Choose the best answer for the following sentence: Alice didn't expect ________ to Jim's party.   Choose the best answer for the following sentence: It took her ____________ find the building she was looking for. Choose the best answer for the following sentence: The woman _____________ a fuss when she discovered that her bag had been stolen.   Choose the best answer for the following sentence: I haven't seen you for ______________ . How are things? Choose the best answer for the following sentence: People use ___________ to run machines, heat and cool their home. Choose the best answer for the following sentence: Although we are classmates, I do not have an _____________ relationship with him.   Choose the best answer for the following sentence: My car, ___________ I only bought two months ago, has broken down. Choose the best answer for the following sentence: The nurse suggested ___________ two aspirins.   Choose the best answer for the following sentence: “Where did you get money to pay ___________ this hat?” his father asked.   Choose the best answer for the following sentence: Cathy is trustworthy. She is a person upon ____________ you can always depend.   Choose the best answer for the following sentence: ____________ saw Tom go out, did they?   Choose the best answer for the following sentence: My father took ______________ an interest in collecting stamps. He had a valuable stamp collection.   Choose the best answer for the following sentence: He went on________, ________ the teacher _________ .   Choose the best answer for the following sentence:  The manager  _________________________ and ______________________ you in a few minutes.   Choose the best answer for the underlined words of following sentence: We bought that house as an investment. Choose the best answer for the following sentence: _____________ Julia ______________ her sister are going to the party.   Choose the best answer for the following sentence: The teacher recommended us _____________ those books because they have some knowledge that is necessary for us _____________.   Choose the best answer for the following sentence: The lifeguard ____________ them not to swim too far from the shore.   Choose the best answer for the following sentence: The woman ______________ I told you works in our school. Choose the best answer for the following sentence: I hope _____________ to university next year. Choose the best answer for the following sentence: Beauty contests are very popular__________ teenagers in Venezuela.   Choose the best answer for the following sentence: People believe that what they do on the first day of the year will ______________ their luck during the whole year.  

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.671
Thành viên mới nhất uyen-phan
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn