Ghi nhớ bài học |

Bài số 4
Tiếng anh 11
Level 2 - Bài số 4
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: He asked his friend ___________.   Choose the best answer for the following sentence: The only sign of ________________________ is that he keeps glancing at his expensive watch.   Choose the best answer for the following sentence: ___________ friend in need is ____________ friend indeed.   Choose the best answer for the following sentence: He remembers _______________ to the circus when he was five years old.   Choose the best answer for the following sentence: When he ____________ off the plane, I _____________ for him for half an hour.   Choose the best answer for the following sentence: The company is expected ____________ money this year.   Choose the best answer for the following sentence: “I’m afraid there’s no more milk left in the fridge.” “Don’t worry we’ll _____________ it.” Choose the best answer for the following sentence: According to a recent survey, most people are on good ___________ with their neighbors. Choose the best answer for the following sentence: Oil, coal and natural gas are examples of ______________ fuels. Choose the best answer for the following sentence: The number of people receiving reading and writing lesson ____________ over 4,500 by 2001.   Choose the best answer for the following sentence: We all were in a state of great ______________ when we learnt that we had passed the final exam.  Choose the best answer for the following sentence: Tine was up, and the judges _______________ the results.   Choose the best answer for the following sentence: When someone is ___________, they are officially stopped from taking part in a particular event, activity, or competition, usually because they have done something wrong.   Choose the best answer for the following sentence: ___________ is ready for the party. Choose the best answer for the following sentence: The man ____________ I work is very nice. Choose the best answer for the following sentence: Bob _______________ having stolen Mary’s pocket calculator.   Choose the best answer for the following sentence: John left a _______________ impression on me. I will never forget him. Choose the best answer for the following sentence: They both have brown eyes because the brown gene is ____________.  Choose the best answer for the following sentence: If more and more people take part in the fight against illiteracy, illiteracy will soon __________.   Choose the best answer for the following sentence: When I _________________________ them at 10 o’clock last night, they ____________________. They said that they _________________________ since 7 o’clock.   Choose the best answer for the following sentence: _____________ couldn’t understand what she was saying. Choose the best answer for the following sentence: I didn’t expect _____________ the job.   Choose the best answer for the following sentence: He does not know much about the-project but he is very ______________.   Choose the best answer for the following sentence: What do you think our children _______________________ when we _______________________ home?     Choose the best answer for the following sentence: Tell me if you see ___________ unusually. Choose the best answer for the following sentence: Since it is already midnight, we _______________________.    Choose the best answer for the following sentence: ____________ do many people do volunteer work?   Choose the best answer for the following sentence: Lack of sleep leads to poor concentration and irritability, followed by anxiety  and feelings of ____________.   Choose the best answer for the following sentence:  She finished her dinner  _______________ a chocolate pie.     Choose the best answer for the following sentence: It wasn’t I who stole the jewels. You’ve made a ___________ mistake. Choose the best answer for the following sentence: She felt an ___________ to him when they first met each other.   Choose the best answer for the following sentence: What kind of volunteer work ___________ you participating in?   Choose the best answer for the following sentence: After the water workers went on strike there was a _____________ of water. Choose the best answer for the following sentence: Beauty contests increased _________ most in _________ popularity in 1960.    Choose the best answer for the following sentence: ____________ to Harvard University was the greatest day of my life.    Choose the best answer for the following sentence: A _________ is a person who believes in and supports the belief  that women should have the same rights and opportunities as men   Choose the best answer for the following sentence: ______________ the story before, she didn't want to hear the story again.   Choose the best answer for the following sentence: The pyramid is believed _____________ by thousands of huge weight arms.   Choose the best answer for the following sentence: Do you think she can ______________ a promise? Choose the best answer for the following sentence: She looked at me with admiration, ____________.  

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.391
Thành viên mới nhất tra-my
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn