Ghi nhớ bài học |

Bài số 2
Tiếng anh 11
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: The water in the lake must be ___________ before you use it.   Choose the best answer for the following sentence: Mr. Peter is my new neighbor. He moved in a few weeks ago. His house is ___________ to mine. Choose the best answer for the following sentence: Everybody shows their deepest _______________________ on the death of the flood victims.   Choose the best answer for the following sentence: The differences ____________ your best friend and you are significant.   Choose the best answer for the following sentence: Tom has a large _____________ of foreign coins.   Choose the best answer for the following sentence: Two friends should be loyal _____________ each other.   Choose the best answer for the following sentence: I ____________ Casablanca for the first time last night. I __________ it before. Choose the best answer for the following sentence: Thank you very much for your_____________________ support you have given me.           Choose the best answer for the following sentence: When the moon ____________________________ full, it ___________________________ just as the sun ______________________________. Choose the best answer for the following sentence: Not only my brother ____________ my sister likes listening to rock music. Choose the best answer for the following sentence: John ____________ to return my book the next Friday.   Choose the best answer for the following sentence: John’s uncle was broken, so he _______________ play football. Choose the best answer for the following sentence: I have no _____________ to you using my desk while I’m away.   Choose the best answer for the following sentence: He found it quite difficult to make ___________________________ friends in his new school. Choose the best answer for the following sentence: The idea for the new machine came to Mr. Lane___________________  to work last week.     Choose the best answer for the following sentence: Everyone seems __________ a good time at her party.   Choose the best answer for the following sentence: Whenever I see an action film, I feel my heart ______________ strongly. Choose the best answer for the following sentence: As you're so tired, I don't think you need ___________ tonight.   Choose the best answer for the following sentence: He has only one ___________ in life - to become rich. Choose the best answer for the following sentence: Everybody found the talk _____________. Some students even fell asleep. Choose the best answer for the following sentence: He got good marks at his exams because he spent almost his time __________ his lessons.    Choose the best answer for the following sentence: I'll give them a call - they should be back home ________________ now. Choose the best answer for the following sentence: The house ______________ in the forest lacks modern equipment. Choose the best answer for the following sentence: David, ______________ works in the central post office, is my best friend. Choose the best answer for the following sentence: The boy ___________ next to me in the evening class is very clever.   Choose the best answer for the following sentence: He is the singer about ____________ I often tell you. Choose the best answer for the following sentence: John always left the milk out of the fridge, _____________ really annoyed her. Choose the best answer for the following sentence: Although he is elderly, he is still crazy _________________________ both his work and his hobbies.   Choose the best answer for the following sentence: The bus ___________ I go to work is very fast. Choose the best answer for the following sentence: ______________ the boss or the staff were blamed for causing the fire.   Choose the best answer for the following sentence: Dick was socially _________________________ and uncomfortable in the presence of strange people.   Choose the best answer for the following sentence: By the time he got home, everyone _____________ to bed. Choose the best answer for the following sentence: He doesn't allow us ________________ personal phone calls.   Choose the best answer for the following sentence: “Are we going to the movies tonight? “Not today, I’m ___________ tired.” Choose the best answer for the following sentence: It was very difficult for the inspector to _________ what recommendations he should make. Choose the best answer for the following sentence: In Hamlet, the opening scene ____________ place at night.   Choose the best answer for the following sentence: Why must there ____________ a mutual trust between friends?   Choose the best answer for the following sentence: Would you mind ____________ the window?   Choose the best answer for the following sentence: As I pronounce /ti:/ instead of /tri:/,_______________________ .   Choose the best answer for the following sentence: George had to _____________ playing tennis when he injured his knee.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.026
Thành viên mới nhất Dung2812
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn