Ghi nhớ bài học |

Bài số 10
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: “Hurry up!” “______________ a minute - I’m just coming.” Choose the best answer for the following sentence: I had the roof _____________ yesterday. Choose the best answer for the following sentence: Can a person who is ____________ only with his own interests and feelings be a true friend?   Choose the best answer for the following sentence: When I ____________ there, dinner _____________so I had a drink first.   Choose the best answer for the following sentence: It is expensive ____________ in department stores. Choose the best answer for the following sentence: The phone rang and interrupted my ________________________ of  thought.   Choose the best answer for the following sentence: After he escaped dying from a plane crash last year he has got a /an _____________________  about flying.   Choose the best answer for the following sentence: My sister wrote the first article for the Pioneer Newspaper when she __________ 10 years old.   Choose the best answer for the following sentence: There is a birthday cake _____________ seven candles on the table.   Choose the best answer for the following sentence: Dentists recommend brushing teeth with a fluoride toothpaste to _______them from decay. Choose the best answer for the following sentence: Sun-Young avoids ________________ underwear at the thrift store. Choose the best answer for the following sentence: The Second World War __________ in 1939 and ______ in 1945. Choose the best answer for the following sentence: Before she ______________________ here, she ____________________ the president of the organization some years.   Choose the best answer for the following sentence: One theory suggests that _______________ were used to build the pyramid.   Choose the best answer for the following sentence: _____________ the museum, we decided to have lunch in the park. Choose the best answer for the following sentence: ______________ English classes for two years helped me a lot in my present job.    Choose the best answer for the following sentence: In the USA, the boys who _________________ have fathers can join an organization called Big Brothers.   Choose the best answer for the following sentence: " Could you phone my parents ?" → I asked the policeman _____________ my parents. Choose the best answer for the following sentence: He stopped at the door, waiting _______________________ vain for her to acknowledge his presence.   Choose the best answer for the following sentence: The Pikes has a painter ______________ all the windows of their house.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.139
Thành viên mới nhất shynyeucun
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn