Ghi nhớ bài học |

Bài số 9
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: He _______________ if the surgeon hadn’t operated on him. Choose the best answer for the following sentence: The kind of music __________ my group plays is hard to describe. Choose the best answer for the following sentence: The fire was great and it _________ a lot of things there.   Choose the best answer for the following sentence: _______________ you please send me an application form? Choose the best answer for the following sentence: Joanna looks _____________ in her new dress. Choose the best answer for the following sentence: Jim is a kind of person ____________ whom one can talk about anything.    Choose the best answer for the following sentence: John is a _______________________ boy. He seems to be unwilling to show feelings or express opinions.   Choose the best answer for the following sentence: They lost the game,___________ disappointed their supporters. Choose the best answer for the following sentence: Jeans which ________________________ by Levi Strauss in 1850 _______________________ one of the most popular kinds of clothes in our present time.   Choose the best answer for the following sentence: That's the girt to _____________ my brother got engaged.  Choose the best answer for the following sentence: The president has announced that he decided _____________ for re-election   Choose the best answer for the following sentence: They are the only two British students in our class so they tend to _____________________  together.   Choose the best answer for the following sentence: Up to now they have not made a _____________ whether they will go or not.   Choose the best answer for the following sentence: The exam is coming so the teachers make their students _____________ a lot.   Choose the best answer for the following sentence: The police told _____________ to remain in their car. Choose the best answer for the following sentence: It's my father who _____________ to give a talk about our city.   Choose the best answer for the following sentence: Turn the light on so that I can ___________________________. Choose the best answer for the following sentence: I do not want to listen to you. I am tired ___________ your criticisms.   Choose the best answer for the following sentence: John moved away three weeks ______________. Choose the best answer for the following sentence: Don’t forget to ____________ in touch while you’re away.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.398
Thành viên mới nhất 855162011359010
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn