Ghi nhớ bài học |

Bài số 8
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: My father thinks the late sixties and early seventies was the greatest ___________ for popular music. Choose the best answer for the following sentence: It's no good ____________ to him, he never answers letters. Choose the best answer for the following sentence: It was a letter ____________ she received from her aunt yesterday.   Choose the best answer for the following sentence: I ______________ this hat only once since I _______________ it.   Choose the best answer for the following sentence: Do you know an English saying “All work and no ____________ make Jack a dull boy”?   Choose the best answer for the following sentence: He has just moved to a new house so there must be a lot of __________ for him to do.   Choose the best answer for the following sentence: My uncle has five hunting dogs, _______________ is ten years old Choose the best answer for the following sentence: He was frightened. He looked as if he ___________ a ghost. Choose the best answer for the following sentence: Television brings pictures and _____________ from around the world into millions of homes. Choose the best answer for the following sentence: Please ___________ off your shoes when you come in the house. Choose the best answer for the following sentence: We have become ____________________ friends since we were in grade 10.   Choose the best answer for the following sentence: With __________________________, she talks about the independence of the last four years and the strength and tolerance she has learned.   Choose the best answer for the following sentence: Mary is a ______________________ girt with long hair. Choose the best answer for the following sentence: I phoned you last night but you were out. Where _____________ you go? Choose the best answer for the following sentence: Did you read about the diet that's _______________ in fat? Choose the best answer for the following sentence: If I ______________ you were coming, I _______________ for you.   Choose the best answer for the following sentence: You can only drive if you’ve got a ____________ license. Choose the best answer for the following sentence: I write home once a week because I want to ______ with my family. Choose the best answer for the following sentence: Can you write an article telling about one of your most memorable past ___________?   Choose the best answer for the following sentence: I am glad you decided ____________ to my party.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.397
Thành viên mới nhất lêhuyềnn
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn