Ghi nhớ bài học |

Bài số 7
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: Her wife cannot stand him ________ , so he has decided ________ .   Choose the best answer for the following sentence: I don't know the reason _____________ she hasn't talked to me recently. Choose the best answer for the following sentence: I shared a flat with him when we were students. He always ____________ about my untidiness. Choose the best answer for the following sentence: No one can prevent us ______________________ doing good things.   Choose the best answer for the following sentence: I ____________ the books into different categories. Choose the best answer for the following sentence: I was beginning to feel alarm, but kept it to myself _____________ our two friends.   Choose the best answer for the following sentence: There are two public libraries in the city, but _____________ of them is located close to the place where I live. Choose the best answer for the following sentence: The police ________________ no attention to her complaint because she always made a fuss.   Choose the best answer for the following sentence: It ______________ him that he had no idea of what was going on.   Choose the best answer for the following sentence: People should not hesitate to contact the police if they notice anyone ______________________ suspiciously.   Choose the best answer for the following sentence: I am very delighted ________ the letter from you.   Choose the best answer for the following sentence: Many people have seemed to become ___________ to the suffering of others.   Choose the best answer for the following sentence: Go out with us, __________________________? Choose the best answer for the following sentence: The flat ___________ he lived was dirty. Choose the best answer for the following sentence: _____________ the door, he was very surprised at what he saw.    Choose the best answer for the following sentence: The higher you hope _______________. The more you must risk ____________ .   Choose the best answer for the following sentence: Do you think your close friend should ___________ joy and sadness with you?   Choose the best answer for the following sentence: Were I five centimetres taller, I _____________ for the job.   Choose the best answer for the following sentence: He heard a cock ____________ in a neighbouring village.   Choose the best answer for the following sentence: I hate being laughed ___________________ by my friends.  

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.694
Thành viên mới nhất phuong-nguyen
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn