Ghi nhớ bài học |

Bài số 6
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: ______________ the money, they began quarrelling about how to divide it.   Choose the best answer for the following sentence: The explosion _____________________ by a gas leak. No one knew exactly about the accident.   Choose the best answer for the following sentence: If he ______________ more carefully, he would not cause an accident. Choose the best answer for the following sentence: Many Asian people ______________ like hunting elephants for their ivory and tigers for their bones. Choose the best answer for the following sentence: _______________ all his money, he decided to go home and ask his father for a job.    Choose the best answer for the following sentence: _________ your best friend have sense of humour?   Choose the best answer for the following sentence: What ______________________ at this time tomorrow?    Choose the best answer for the following sentence: ________________ is the quality of being faithful and loyal to a particular person or belief.        Choose the best answer for the following sentence: The woman ____________ I was looking smiled. Choose the best answer for the following sentence: You had better ________________________ now. You mother _______________________  where ____________________________.  Choose the best answer for the following sentence: Our office is equipped ______________ advanced technology. Choose the best answer for the following sentence: The students are young enough ________________ the problems of younger boys and girls. Choose the best answer for the following sentence: I was making a cake when the light went out. I had to _____________ it in the dark. Choose the best answer for the following sentence: My sister is working at Thanh Ba Post Office, ______________ is on Ngo Quyen Street. Choose the best answer for the following sentence: ________________ is a punishment for naughty schoolchildren, who are made to stay at school after the other children have gone home.   Choose the best answer for the following sentence: According to the ____________ of the contract, tenants must give six months notice if they intend to live in the area. Choose the best answer for the following sentence: Who were you talking to on the phone as I _____________ in?   Choose the best answer for the following sentence: The guards were watching a shoplifter ______________ along the shop windows.   Choose the best answer for the following sentence: He looked at me angrily when I ____________ him. Choose the best answer for the following sentence: I consider it my affair _____________ the newcomers in my class.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.965
Thành viên mới nhất 113749977788859954675
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn