Ghi nhớ bài học |

Bài số 5
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: When I ___________ to the party, Sally and Doug ____________, John ___________ drinks.   Choose the best answer for the following sentence: Susan is ______________________ of her sisters.   Choose the best answer for the following sentence: We object _______________ people to smoke in restaurants and hotels.   Choose the best answer for the following sentence: If I _____________ a car, I would drive to work. Choose the best answer for the following sentence: My wife and I ___________________ enjoy classical music. Choose the best answer for the following sentence: The most ________________ experience happened to me three years ago.   Choose the best answer for the following sentence: The fire ____________ some years ago at Dong Xuan Market. Choose the best answer for the following sentence: Does your best friend always ________ you out of difficulties? Choose the best answer for the following sentence: Did you notice someone _____________ the room last night?   Choose the best answer for the following sentence: If at any point John feels himself _________________________ tense, he makes a conscious effort to relax.   Choose the best answer for the following sentence: Can you feel safe _________ telling your close friend your secrets?   Choose the best answer for the following sentence: Since you ____________________ any listening test before, I would like to recommend you that you _____________________ so nervous. Keep calm as much as possible.   Choose the best answer for the following sentence: John and Lisa have a lot in ___________ with each other. Choose the best answer for the following sentence: I wasn't a serious accident. Only the car was badly ____________.   Choose the best answer for the following sentence: Every twelve months, the Earth ______________ the sun.   Choose the best answer for the following sentence: Oil lamps __________ for years before electricity was discovered. Choose the best answer for the following sentence: It's so wet here - it ___________ rains non-stop for several days. Choose the best answer for the following sentence: Either spring_________ summer is a good time to visit our region.   Choose the best answer for the following sentence: The message introduces the ______________ provided by the Nationl Post Office. Choose the best answer for the following sentence: Your EMS mail will be _____________ in the shortest possible time.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.326
Thành viên mới nhất hoangyen14082000
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn