Ghi nhớ bài học |

Bài số 4
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: Did the firemen ______________ in time?   Choose the best answer for the following sentence:  If she _____________ a promise, she will keep it. Choose the best answer for the following sentence: _____________ do teenagers in your country give their friends on their birthday?   Choose the best answer for the following sentence: Since his accident he _________________ to leave the house.   Choose the best answer for the following sentence: __________  sort of food and drinks do they often have at the wedding party?   Choose the best answer for the following sentence: Many wildlife parks have been installed security cameras to guard against _____________ who regularly hunt wild animals illegally. Choose the best answer for the following sentence: On the first of next month, he _________________________ for five years. Choose the best answer for the following sentence: The doctor examined him and __________ that he ____________his arm. Choose the best answer for the following sentence: I love the spring, ____________ the flowers all begin to appear. Choose the best answer for the following sentence: I caught sight of Dick in a restaurant on ___________________________ way home   Choose the best answer for the following sentence: After the doctor smiled at me and told me not to worry, I felt _____________ scared. Choose the best answer for the following sentence: "_______________ care of that necklace - it’s very valuable.” Choose the best answer for the following sentence: How did the experience _____________ you?   Choose the best answer for the following sentence: Yuri Gagarin was the first human being to be in _____________ around the Earth.   Choose the best answer for the following sentence: Come on! Don’t be such a ___________  - let’s go out and have some fun! Choose the best answer for the following sentence: If you want to buy a new car, you should choose an ___________car to run. It can save your money. Choose the best answer for the following sentence:  Many families break up _______________ a lack of money.   Choose the best answer for the following sentence: Have you ever ____________ to a wedding party?   Choose the best answer for the following sentence: “If you get married to your teacher, we will be very sad.” -> My parents prevented me _____________ to my teacher. Choose the best answer for the following sentence: He _____________ me to have dinner with him that night.  

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.228
Thành viên mới nhất 557965414587595
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn