Ghi nhớ bài học |

Bài số 3
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: Beauty contests involve beautiful young girls all over the world without ____________ to their race and nationality.   Choose the best answer for the following sentence: - You have lost your wallet again, haven’t you? - I hope not. I ________________ it. It ___________________ here somewhere.   Choose the best answer for the following sentence: We were asked to _____________ reading and writing skills to people in our village. Choose the best answer for the following sentence: Many rare _____________ of animals are in danger of extinction. Choose the best answer for the following sentence: She asked me if it would rain that night. -> She said: " ___________ it rain __________?" Choose the best answer for the following sentence: John ______________ his first piece of music when he was ten years old.   Choose the best answer for the following sentence: By the time we got to the market, all the shops ________________.   Choose the best answer for the following sentence: _________ a contest requires a good preparation.   Choose the best answer for the following sentence: True friendship should be based ______________ understanding each other and faithfulness.   Choose the best answer for the following sentence: As it was raining, Paul didn’t ____________ like walking home.  Choose the best answer for the following sentence: Many students in the poor families cannot even _____________ textbooks to study.   Choose the best answer for the following sentence: The most common ______________ activities in my country are home based.   Choose the best answer for the following sentence: His parents were extremely ashamed _________________________ his behaviour last night.   Choose the best answer for the following sentence: She broke a glass of wine at the party and the wine poured into a strange man sitting next to her. She was in a very ____________ situation.   Choose the best answer for the following sentence: ___________ the company offer the job, I’ll take it.   Choose the best answer for the following sentence: We had an interesting journey. Accommodation is free and all we had to pay ______________ was meals.   Choose the best answer for the following sentence: I think I have a _____________ in my tooth. It hurts me. Choose the best answer for the following sentence: Many students in my country ______________ go to remote or mountainous areas to help the people there.   Choose the best answer for the following sentence: It’s Winnie’s graduation tomorrow. She has finally _____________ her dream. Choose the best answer for the following sentence: While Mai ____________ the meal, her brother _____________the house.   

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.696
Thành viên mới nhất 387949188280567
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn