Ghi nhớ bài học |

Bài số 2
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: The traffic was making so much noise that I couldn't hear what he ___________.   Choose the best answer for the following sentence: He had spent ______________ that he was broke.   Choose the best answer for the following sentence: He was the first man ____________.   Choose the best answer for the following sentence: She __________________________ her mind and decided not to come, so we went without her.    Choose the best answer for the following sentence: To ______________ is to force air out of your lungs through your throat with a short loud sound.   Choose the best answer for the following sentence: Do many people in your country ____________ take care of others? Choose the best answer for the following sentence: Would you like ___________ an orange juice?   Choose the best answer for the following sentence: Ann _____________ that she would wait at the bus stop.  Choose the best answer for the following sentence: We strongly object ________________ children.   Choose the best answer for the following sentence: _______________________ I would not have overcome my mispronunciation.     Choose the best answer for the following sentence: ______________ wants to speak to you on the phone.   Choose the best answer for the following sentence: Should two close friends understand each other so well that ________ can be no suspicion between them?   Choose the best answer for the following sentence: If you describe someone or something as ______________, you mean that a lot of accidents or other unpleasant things happen to them.  Choose the best answer for the following sentence: Many people in the remote areas now ______________.   Choose the best answer for the following sentence: Who ____________ your best friend?   Choose the best answer for the following sentence: How about __________________ dinner tonight? - I’m sorry. I am preparing for my test,   Choose the best answer for the following sentence: Yesterday I went to Nam’s house, but the front door was locked. He ___________ out. Choose the best answer for the following sentence: The greatest ____________ in my life is to become a successful actor. Choose the best answer for the following sentence: She said that if it ____________ the next day, she _____________ to see us.    Choose the best answer for the following sentence: I intend ____________________ this book by the end of March.   

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.399
Thành viên mới nhất dang-ngoc-han
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn