Ghi nhớ bài học |

Bài số 2
Tiếng anh 11
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: architectural                   accommodate                        administrate                integrity Choose a word that has different stress pattern: influence                     receive                   colour                  blossom Choose a word that has different stress pattern: issue               martyr                cosy              affect Choose a word that has different stress pattern: population              eradicate             enthusiasm               psychological Choose a word that has different stress pattern: popular               government                   national                inclusion Choose a word that has different stress pattern: infinite               renewable                 indeed                 official Choose a word that has different stress pattern: destroy                carry              repeat            become Choose the word whose stress is on the first syllable: forbid                    forget                       candy                     conceive Choose a word that has different stress pattern: relative                    performance                      theatrical                     teenager Choose a word that has different stress pattern: expand              hostess              outlook             sneaky Choose a word that has different stress pattern: interface                 immigrant                   million                 ambition Choose a word that has different stress pattern:  literacy              teenager           evening               conduction Choose a word that has different stress pattern: resolution             alcoholic                 traditional             ornamental Choose a word that has different stress pattern:  celibate             contestant             feminist               beautiful Choose a word that has different stress pattern: digital                 diary                     example                  festival Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: There / be / lot / traffic / but / we / manage / get / airport / time Choose the word whose stress is on the first syllable: impact                      intend                     costly                      permit Choose a word that has different stress pattern: opinion          animal            detention              depression Choose a word that has different stress pattern: kimono                   similar                   celebrate                   chocolate Choose a word that has different stress pattern: activity                 automobile               traditional                competitive Choose a word that has different stress pattern: energy                battery                    solution                       area Choose a word that has different stress pattern: figure                  limit                    frozen                    increase Choose a word that has different stress pattern: include               cultude              country                  venue Choose a word that has different stress pattern: maturity                   encourage                     academic                   researcher Choose a word that has different stress pattern: hotel              factory               hospital               library Choose a word that has different stress pattern: protect              transported              several              nineteenth Choose a word that has different stress pattern: encouraged             construction            activity             period Choose a word that has different stress pattern:  popularity              international                   collaboration               understanding Choose a word that has different stress pattern: video               exactly                  carefully                  serious Choose a word that has different stress pattern: remember                  liberty                      emperor                 monument Choose a word that has different stress pattern: embrace              celebrate                affect              expand Choose the word whose stress is on the second syllable: capture                     speedy                   discuss                        spacious Choose a word that has different stress pattern: successful               another            collector             relative Choose a word that has different stress pattern: hotel                  lunar                transport                       system Choose a word that has different stress pattern: eradicate                 prominently                   maximum                   different Choose a word that has different stress pattern: distribution                intersection                 solidarity               gymnasium Choose a word that has different stress pattern: important                 emphasis                 organize                popular Choose the word whose stress is on the second syllable: important                 politics                    supervise                     concentrate  Choose a word that has different stress pattern:  volunteer                 agreement                   experience                   remedial Choose a word that has different stress pattern: sneaky              brighten                idol                  protect

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.338
Thành viên mới nhất trieuyenlinh
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn